Ökad konkurrenskraft genom ökad stöd inom immaterialrätten

Skrivet av rikard, Tuesday, September 4, 2012

PRV har tillsammans med Vinnova fått i uppdrag att “genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar”.

I ett tidigare regeringsuppdrag tog de båda fram en rapport “Det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar”, vilken delvis ligger till grund för det nya uppdraget.

Morus konsult AB fick en pratstund med projektledare Cecilia Hessel, patentingenjör och tidigare enhetschef på PRV om projektet och möjlighet till en intervju.

Hur har arbetet med projektet gått såhär långt?

Det har varit mycket spännande och engagerande att starta upp projektet! Vi har inte på något sätt gjort en helomvändning, utan ser det här som en möjlighet att förstärka våra aktiviteter och arbeta med några av de brister vi pekade på i rapporten. Det nya uppdraget har tre viktiga delar som ska bidra till att små och medelstora företag ska få bättre förutsättningar att utnyttja affärspotentialen i de immateriella tillgångarna. De tre delarna går ut på att öka medvetenheten för små och medelstora företag, höja kompetensen hos företagsrådgivare och att implementera ett ekonomiskt stöd direkt riktat till små och medelstora företag (SMF).

Vi arbetar med aktiviteter under alla dessa tre delar, och vi arbetar för att de ska få dragkraft av varandra. Genom att SMF ökar sin medvetenhet ställer de också högre krav på företagsrådgivare. Företagare i sin tur får högre kunskap och blir bättre på att göra SMF medvetna. Genom det ekonomiska stödet skapas möjligheter för SMF att gå igenom sina immateriella tillgångar och förstå värdet av dem.

För att nämna några konkreta exempel: Under våren har vi varit ute på en turné tillsammans med andra aktörer som SMF behöver komma i kontakt med. Där har vi visat på nyttan av immaterialrätt i samtal med nära 1000 SMF på sex orter runt om i Sverige. Under hösten fortsätter turnén på ytterligare 10 orter.

Vi har inlett ett arbete med att ta fram en anpassad webbplats, med ambitionen att svara på frågorna “Varför är det här intressant för mig?” och “Utifrån min situation just nu, vad behöver jag då fundera över när det gäller mina immateriella tillgångar?” Vi för en dialog med rådgivarorganisationer, både centralt och regionalt, om hur vi kan föra in immaterialrätt och affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar som en kontinuerlig del i deras kompetensutveckling.

Cecilia Hessel

Ett scenario inom affärsstrategierna som berörs i rapporten är, under rubriken “Öppna innovationsprocesser”, Öppen Källkod, som ligger Morus konsult AB särskilt nära då det utgör ett av de kompetensområden som vi erbjuder rådgivning kring. Finns det några särskilda planer på insatser inom detta område?

I ett första steg ser vi att vi behöver höja kompetensen och medvetenheten generellt. Vi vill att SMF ska kunna göra medvetna val kring vilka strategier de använder för att bli så framgångsrika som möjligt. Med det sagt att vi planerar att öppna innovationsprocesser ska tas upp som en strategi bland andra. Jag vill här också påpeka att uppdraget omfamnar en bred målgrupp. Det är inte i alla branscher som alla strategier är lika tillämpliga, men vi ser att företagsrådgivare åtminstone bör ha en grundläggande kunskap om hela spektrat.

Cecilia Hessel

Som ni skriver i rapporten “så kan licenser baserad på öppen källkod inom Open Source användas för att reglera användandet av resultat från innovationsprojekt”. Hur bedömer ni behovet av kompetenshöjande insater kring sådana licenser vara? Finns det planer på riktade insatser för att stärka kompetensen inom detta område? Och finns så kallade Öppna Data med i projektet?

I nuläget finns det inte planer på riktade insatser inom just dessa områden. Anledningen till det är som jag tar upp tidigare, att vi ett första steg ser att vi behöver höja kompetensens och medvetenheten generellt. Längre fram kan detta dock givetvis bli aktuellt.

Cecilia Hessel

Bland företag och individer som arbetar med öppen källkod finns en stark misstro till patent (speciellt på mjukvara, men även i allmänhet) som drivare för innovation. I rapporten nämns också att vissa företag inom öppen innovation snarare ser till varumärkesstärkande åtgärder än patent. Kan du utveckla hur ni ser på balansen mellan det befintliga patentsystemet och önskan om öppen innovation?

Patent är bara ett av flera verktyg att ta till när det gäller att skydda immateriella tillgångar. I det svenska och europeiska systemet omfattas ju inte heller just mjukvara av patentskydd. Om man tittar på hela immaterialrätten så är flera av de verktyg som finns där av avgörande betydelse för öppen innovation. Då tänker jag inte minst på upphovsrätt och avtal som klargör vad som gäller avseende ägarskap och användande av det material, eller värde, som skapats. Vår ståndpunkt är att det är företagen som känner sin tjänst eller produkt och sin affärsstrategi, som måste avgöra hur de ska lägga upp sin strategi när det gäller ägarskap av det som skapas inom företaget. För att kunna göra ett aktivt och medvetet val behöver man vara medveten om alla de verktyg som finns och veta hur de kan användas.

Det känns i sammanhanget viktigt att understryka att patent och öppen innovation inte är kolliderande begrepp. I många öppna innovationsupplägg är patent och patentinformation viktiga verktyg för att just lyckas med överföringar av ny kunskap och teknologi över företagsgränserna.

Cecilia Hessel

Tack för samtalet och lycka till med projektet!

Tags: , , , , , ,

Posted in intervjuer, morus, Nyhetsbevakning

MediaCreeper Creeper